Form
  • Uzņēmējdarbības skolas mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem iegūt praktiskas zināšanas no pieredzējušiem dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri iedvesmos, lai veicinātu interesi un izpratni par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veiksmīgu īstenošanu, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību.

Personas datu apstrādes nolūks ir Augstskolas pasākumu (vieslekcijas, izlaidumi, semināri, konferences u.c. ārpus studiju pasākumi) dalībnieku reģistrācija, informēšana par pasākumu norises izmaiņām un pasākumu norises atspoguļošana Augstskolas mājaslapā, sociālajos tīklos u.c. komunikācijas kanālos, pasākumu atspoguļošanai izmantojot foto, audio un video materiālus. Informācija par Augstskolas rīkoto pasākumu dalībnieku informācijas iegūšanas avotu par šo pasākumu un statusu (Students/Darbinieks/Absolvents/Viesis) tiek apkopota Augstskolas mārketinga vajadzībām, lai izvērtētu Augstskolas rīkoto pasākumu mērķauditorijas interesi un to pilnveidošanas nepieciešamību.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 6. panta 1. punkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Iegūtie dati pilnībā vai daļēji var tikt nodoti reģistrācijai interneta vietnei www.mitto.me.

Reģistrējoties uz Augstskolas pasākumiem, pieteikumā norādītie personas dati tiks glabāti vietnes www.mitto.me datu bāzē. 30 (trīsdesmit) dienu laikā reģistrācijas anketā norādītie dati tiks dzēsti no interneta vietnes www.mitto.me datu bāzes. Pasākuma reģistrācijas anketā iekļautie personas dati Augstskolā tiks glabāti 30 (trīsdesmit) dienas pēc pasākuma vai, ja persona pieteikusies paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem saņemšanai, līdz atteikuma saņemšanai.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē persona ir tiesīga vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas datu aizsardzības speciālista vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Datu subjekta personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu apstrādēm.

Datu subjektam ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi turiba@turiba.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.