Nometnes
  • VISPĀRĒJĀS ZIŅAS PAR NOMETNES DALĪBNIEKU
  • ZIŅAS PAR VECĀKIEM
  • SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR NOMETNES DALĪBNIEKU
  • Lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē, kā arī, lai uzlabotu pedagogu darbu, lūdzam sniegt šādu informāciju:

  • NOMETNES IZVĒLE

Iekšējie kārtības noteikumi

1. Bez nometnes vadītāja atļaujas kategoriski aizliegts:
• atstāt nometnes teritoriju;
• atstāt nodarbību vietu.
2. Nometnes norises laikā ievērot visus nometnes vadītāja un pedagogu norādījumus un rīkojumus gan uzturoties nometnes teritorijā, gan ārpus nometnes teritorijas, ja to paredz programma.
3. Ievērot drošības noteikumus:
• rūpēties, lai rīkojoties ar asiem priekšmetiem netiktu nodarīts ļaunums sev un apkārtējiem;
• aizliegts lietot sērkociņus, dedzināt sveces;
• bez pieaugušā klātbūtnes aizliegts atrasties tiešā ūdens tilpņu tuvumā.
4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie nometnes pedagogiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka u.t.t.) sekot nometnes mediķa vai nometnes pedagogu norādījumiem.
5. Ārkārtas situāciju gadījumā (ugunsgrēks, dabas katastrofas, u.tml.) nekavējoties ziņot nometnes personālam, kuri izsauks attiecīgā dienesta speciālistus.
6. Laikā ierasties uz visām nodarbībām un aktīvi iesaistīties tajās. Ja ir radušies apstākļi, kuri apgrūtina vai neļauj piedalīties nometnes programmas izpildē, nekavējoties par to ziņot nometnes vadītājam.
7. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas un smēķēt.
8. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem.
9. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru.
10. Neiesaistīties sarunās un nesekot nepazīstamu cilvēku norādījumiem, neglaudīt svešus dzīvniekus, nelietot uzturā nezināmus augus.
11. Ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (roku mazgāšana pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma, u.t.t.).
12. Sekot personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai.
13. Aizliegts nodarīt jebkādas fiziskas vai morālas ciešanas nometnes dalībniekiem un pedagogiem.
14. Cienīt citu nometnē esošo dalībnieku viedokli un intereses.
16. Nometnes laikā mobilos telefonus, datorus un planšetes drīkst izmantot tikai ar pedagogu atļauju.
17. Nometnes dalībnieku drošībai nometnes norises teritorijā tiek veikta video novērošana 24/7.