DVI
  • Piesakies starptautiskajai konferencei “PERSONAS DATI – NĀKOTNES PERSPEKTĪVA!”, kas norisināsies 16.novembrī laikā no 10.00 - 16.00, tiešsaistē!


    Apply for the international conference  “PERSONAL DATA – FUTURE PERSPECTIVES", which will take place on November 16 from 10.00 - 16.00, online!

Noteikumi / Terms & Conditions

Datu pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Datu valsts inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.
Datu apstrādātājs ir SIA "3K MANAGEMENT", reģ, Nr.40103179364, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 86/88-10, Rīga, LV-1050, Latvija.
Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību konferencē “PERSONAS DATI – NĀKOTNES PERSPEKTĪVA!” . Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts, ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificētu sertifikāta izsniegšanai par dalību konferencē, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.

Konferences privātuma atruna pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/privatuma-politika
Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.

Identity and contact information of the data controller: Data State Inspectorate of Latvia, Reg.No. 90001037264; Elijas Street 17, Riga, LV-1050, phone: 67223131, e-mail address: pasts@dvi.gov.lv; website address: www.dvi.gov.lv.
The data processor is SIA "3K MANAGEMENT", reg, No.40103179364, legal address: Dzirnavu Street 86 / 88-10, Riga, LV-1050, Latvia.
Your personal data is processed to ensure your participation in the conference "PERSONAL DATA - FUTURE PERSPECTIVE!" . Your name, e-mail is required so that we can identify you for the issuance of a certificate of participation in the conference, if necessary, contact you, as well as send information related to the event.

Conference privacy policy is available at: https://www.dvi.gov.lv/lv/privatuma-politika
For communication with the data protection specialist of the Data State Inspectorate of Latvia, please write to: DAS@dvi.gov.lv.