Minecraft Education
  • ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
  • INFORMĀCIJA PAR VECĀKU
  • NODARBĪBU LAIKS

Условия договора и оплаты образовательных услуг

LĪGUMA NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMAM 
“Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē”

1. Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” (Starptautiskā Inovāciju skola) turpmāk (IZPILDĪTĀJS) reģ. Nr. 40008252375, pamatojoties uz šiem noteikumiem (NOTEIKUMI) sniedz izglītības pakalpojumu Minecraft Education nodarbības tiešsaistē (NODARBĪBA).

2. Dalībnieka (DALĪBNIEKS) vecāki vai aizbildņi (PASŪTĪTĀJS) veic reģistrāciju elektroniski. Veicot reģistrāciju, PASŪTĪTĀJS iepazīstas ar NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem.

3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DALĪBNIEKA Minecraft Education tiešsaistes apmācību, vecuma grupās no 8 līdz 13 gadiem, kas ietver nodarbības grupā līdz 90 min garumā tiešsaistē 1 reizi nedēļā un nodrošina digitālo mācību materiālu. Papildus IZPILDĪTĀJS nodrošina piekļuvi, tā uzturētam Minecraft Bedrock moderētam serverim, ko DALĪBNIEKI var izmantot ārpus nodarbību laika.

4. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKAM tiešsaistes mācību procesu ar pasniedzēju grupā no 8 – 12 dalībniekiem.

5. Ja grupā minimālais patstāvīgo DALĪBNIEKU skaits ir mazāks par 8, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārcelt apmācību sākumu, piedāvāt citu apmācību laiku vai atcelt apmācību grupu, PASŪTĪTĀJU iepriekš iespējami savlaicīgi informējot un atgriežot pārmaksāto dalības maksu.

6. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKU ar nepieciešamo programmatūru un licenci – “Minecraft: Education Edition” uz NODARBĪBU abonementa laiku. IZPILDĪTĀJS nenodrošina Minecraft Bedrock licenci, kas nepieciešama piekļūšanai Minecraft Bedrock moderētajam serverim (mācību procesam nav obligāts).

7. Piekrītot noteikumiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka DALĪBNIEKS apmeklē NODARBĪBAS.

8. PASŪTĪTĀJS neatkarīgi no DALĪBNIEKA apmeklējuma veic ikmēneša abonementa maksu. Pārrēķini netiek veikti.

9. PASŪTĪTĀJS veic ikmēneša abonementa apmaksu 37.00 EUR (trīsdesmit septiņi eiro un 00 centu) apmērā. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic kā priekšapmaksu par katru nākamo kalendāro mēnesi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstādītu rēķinu. Rēķins tiek nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pastu.

10. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu 7 (septiņu) kalendāru dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu pārtraukt līgumu.

11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no NODARBĪBĀM līdz nākamā mēneša maksājuma datumam par to rakstot iesniegumu IZPILDĪTĀJAM uz nodarbibas@inovacijuskola.lv

12. Līgums stājas spēkā pēc pogas " Apstiprinu, ka esmu iepazinies un piekrītu līguma noteikumiem " nospiešanas.

13. Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. PASŪTĪTĀJA personas dati netiek atklāti trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas.

14. NOTEIKUMI ir spēkā līdz kursa beigām. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus noteikumos, par to 30 dienas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJU.

--------------------------------------------------------

Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola"

Reģ. nr.: 40008252375

Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija

info@inovacijuskola.lv

+371 28 779 480